Wielkość liter:

Kontrast:

Dla Pacjenta

Regulamin Teleporad

REGULAMIN świadczenia Teleporad
w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej SANA
„Sana Sp. z o.o.” sp. k.

§ 1.

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
1) NZOZ Sana – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SANA „Sana Sp. z o.o.” sp. k. z siedzibą w Warszawie (02-591) ul. Batorego 31a, nr księgi rejestrowej 000000007862.
2) Pacjent – osoba fizyczna, w tym również osoba małoletnia, korzystająca ze świadczeń zdrowotnych w NZOZ Sana w ramach Teleporady;
3) Regulamin – niniejszy regulamin;
4) osobę udzielającą Teleporad – lekarz, pielęgniarka lub położna, którzy udzielają świadczeń u świadczeniodawcy POZ NZOZ Sana;
5) Teleporada – wizyta realizowaną w warunkach ambulatoryjnych w bezpośrednim kontakcie ze świadczeniobiorcą lub na odległość ́przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności;
6) system teleinformatyczny – zgodnie z art. 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną to zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;

§ 2.

Teleporady udzielane są w ramach następujących specjalizacji:
1) medycyna rodzinna (POZ);
2) kardiologia;
3) ginekologia;
4) dermatologia;
5) laryngologia;
6) reumatologia;
7) okulistyka.

Teleporada obejmuje udzielenie porady medycznej, w tym w szczególności:
1) przeprowadzenie badania podmiotowego,
2) omówienie wyników badań diagnostycznych,
3) przepisanie i przedłużanie leków (e-recepta),
4) udzielenie informacji co do przyjmowanych leków,
5) wystawianie i przedłużenie zwolnienia lekarskiego (e-ZLA),
6) skierowanie czy zlecenie na wyroby medyczne (e-zlecenie),
7) kierowanie do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2.

W ramach Teleporady nie mogą być udzielone następujące świadczenia:
1) rehabilitacji leczniczej.

Teleporady świadczone są nieodpłatnie dla pacjentów ubezpieczonych.

System teleinformatyczny stosowany u NZOZ Sana to KS-Somed oraz telefon i e-mail.

Warunkiem korzystania z Teleporad jest:
1) rejestracja Pacjenta;
2) akceptacja postanowień Regulaminu;

W przypadku Pacjentów małoletnich czynności, o których mowa w niniejszym Regulaminie, wykonuje opiekun prawny Pacjenta.

§ 3.

Rejestracji Pacjenta można dokonać:
1) telefonicznie, pod numerem telefonu: 22 825 14 70;
2) mailowo na adres: sanarecepta@wp.pl;
3) za pomocą platformy informatycznej OSOZ.

W trakcie procesu rejestracji Pacjent zobowiązany jest podać swoje dane osobowe:
1) imię i nazwisko,
2) numer PESEL,
3) adres zamieszkania,
4) numer telefonu,
5) w przypadku Pacjenta małoletniego – imię, nazwisko i numer PESEL opiekuna prawnego.

W trakcie rejestracji Pacjent wskazuje, a w przypadku rejestracji telefonicznej ustala z pracownikiem NZOZ Sana datę, godzinę oraz formę Teleporady.

W przypadku, gdy udzielenie Teleporady wymaga dostarczenia przez Pacjenta dodatkowych informacji/dokumentów (np. wyników badań), Pacjent zobowiązany jest przekazać je lekarzowi najpóźniej na 3 godziny przed rozpoczęciem Teleporady. W tym celu Pacjent przesyła konieczną dokumentację w formie skanu (w formacie pdf) na adres mailowy: sanarecepta@wp.pl. Zaleca się przesłanie dokumentacji w pliku zaszyfrowanym. Przesłane dokumenty dołącza się do dokumentacji medycznej Pacjenta.

§ 4.

Pacjent ma prawo rezygnacji z Teleporady najpóźniej do momentu rozpoczęcia wykonywania usługi. O rezygnacji Pacjent zawiadamia NZOZ Sana telefonicznie (nr tel. 22 825 14 70; 22 825 54 09) lub pocztą elektroniczną na adres sanarecepta@wp.pl.

W przypadku, gdy udzielenie Teleporady w pierwotnie ustalonym terminie jest niemożliwe, NZOZ Sana niezwłocznie informuje o tym Pacjenta ustalając z nim nowy termin wykonania usługi.

§ 5.

Teleporada jest udzielana w terminie oraz formie ustalonej zgodnie z § 3 ust. 1. Zmiana terminu lub formy udzielenia Teleporady możliwa jest do momentu rozpoczęcia świadczenia usługi w pierwotnie ustalonym terminie, z zastrzeżeniem § 4 ust. 2. Zmiany należy dokonać w jeden ze sposobów skazanych w § 3 ust. 1.

W celu wykonania usługi, wyznaczony lekarz kontaktuje się z Pacjentem w ustalonej formie.
Trzykrotne niepodjęcie kontaktu przez Pacjenta w odstępie nie krótszym niż 5 minut jest równoznaczne z odstąpieniem przez Pacjenta od Teleporady.

§ 6.

NZOZ Sana ustalając tożsamości pacjenta dokonuje tego w oparciu o:
1) dane danych, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 849), które przekazane zostaną za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, oraz
2) na podstawie danych wskazanych w dokumentacji medycznej lub deklaracji wyboru, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej.

Lekarz weryfikuje tożsamość Pacjenta na podstawie danych, o których mowa w § 3 ust. 2, przekazanych przez Pacjenta w trakcie rejestracji oraz przedstawia Pacjentowi informacje o tym, w jakim zakresie jest w stanie mu pomóc, oraz o tym, jakie są ̨ograniczenia związane z Teleporadą.
Instruuje również Pacjenta o konieczności udzielenia świadczenia zdrowotnego w bezpośrednim kontakcie z pacjentem, jeżeli charakter aktualnego problemu zdrowotnego uniemożliwia udzielenie świadczenia zdrowotnego w formie Teleporady.

Lekarz powinien we własnym zakresie ocenić, czy osoba, z którą nawiązano połączenie, jest na pewno pacjentem, któremu miała zostać ́ udzielona Teleporada.

Kwestia dotycząca weryfikacji tożsamości pacjenta jest istotnym elementem udzielenia świadczenia zdrowotnego – rzutuje bowiem na zapewnienie poufności Teleporady, bezpieczeństwo świadczenia, możliwość ́ dokonania wpisu w dokumentacji medycznej oraz zachowanie prawa do prywatności pacjenta.

Czas trwania Teleporady wynosi ok. 15 minut. W uzasadnionych przypadkach lekarz może przedłużyć czas jej trwania.

W przypadku Pacjentów małoletnich, w trakcie udzielania Teleporady obowiązkowa jest obecność opiekuna prawnego Pacjenta.

Obowiązkiem osoby udzielającej Teleporady jest dokonanie adnotacji w dokumentacji medycznej o realizacji świadczenia zdrowotnego w formie Teleporady.

Za zgodą Pacjenta, Teleporada może być rejestrowana.

W przypadku przekazywania informacji dotyczącej stanu zdrowia pacjenta, w tym cyfrowego odwzorowania dokumentacji medycznej, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych, NZOZ Sana stosuje rozwiązania techniczno-organizacyjnych służących zapewnieniu transmisji dokumentów elektronicznych w postaci graficznej i tekstowej, w sposób zapewniający ich integralność oraz ochronę przed nieuprawnionym wykorzystaniem, przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utraceniem, zmodyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem.

§ 7.

Lekarz powinien zagwarantować, by Teleporada udzielana była w warunkach zapewniających poufność rozmowy:
1) jeżeli lekarz korzysta z urządzenia, do którego dostęp mają osoby trzecie, przed rozpoczęciem Teleporady powinien on upewnić́ się̨, że korzysta z własnego konta w systemie. Wykorzystanie konta wspólnego (bądź́ konta osoby trzeciej) generuje ryzyko naruszenia tajemnicy lekarskiej oraz poufności rozmowy;
2) w pomieszczeniu, w którym znajduje się̨ lekarz POZ udzielający Teleporady, nie powinien przebywać́ nikt inny, chyba że jest to inny pracownik medyczny zaangażowany w udzielanie Teleporady lub inna osoba zaakceptowana przez pacjenta (np. tłumacz). Analogicznie, kanał komunikacji wykorzystywany do połączenia powinien zapewniać́, że dostęp do niego będą̨ miały tylko osoby upoważnione do uczestniczenia w Teleporadzie (nie powinno się̨ wiec wykorzystywać́ np. kont wspólnych);
3) lekarz nie ma wpływu na to, czy pacjent korzystający z Teleporady przebywa w warunkach zapewniających poufność́ rozmowy. Pacjent powinien zostać́ poinformowany o tym, że w czasie rozmowy mogą̨ być przekazywane informacje dotyczące stanu zdrowia – wobec czego powinien on zadbać́ o dyskretne warunki rozmowy;
4) w przypadku wystąpienia niestandardowych sytuacji wskazujących na działanie złośliwego oprogramowania, lekarz POZ powinien wstrzymać́ się̨ z udzielaniem Teleporad do czasu otrzymania profesjonalnej pomocy.

§ 8.

Lekarz powinien poinformować́ pacjenta o możliwości dostępu do e-recepty w ramach Internetowego Konta Pacjenta (IKP) oraz innych sposobach dostępu:
1) po wystawieniu e-recepty pacjent uzyskuje dostęp do dokumentu w ramach Internetowego Konta Pacjenta. Pacjent może otrzymać́ w drodze wiadomości SMS kod dostępu, na podstawie którego będzie mógł on zrealizować́ receptę̨,
2) ponadto, pacjent może otrzymać́ mailowo plik PDF zawierający informacje o wystawionej recepcie. Podczas wizyty w aptece, pacjent w celu realizacji recepty będzie mógł okazać́ kod kreskowy widniejący na otrzymanym dokumencie,
3) w celu zapewnienia dostępu do e-recepty poza Internetowym Kontem Pacjenta, lekarz powinien podyktować ́ pacjentowi kod e-recepty wymagany do jej realizacji,
4) w przypadku wystawienia recepty w postaci papierowej (np. na życzenie pacjenta), lekarz powinien poinformować ́ pacjenta o możliwości odbioru dokumentu w siedzibie NZOZ Sana.

Lekarz powinien poinformować pacjenta o konieczności odbioru dokumentu zlecenia na wyroby medyczne (z zastrzeżeniem rozwiązań́ przyjętych na czas epidemii):
1) z uwagi na konieczność ́ przedstawienia papierowego dokumentu, lekarz powinien poinformować ́ pacjenta o konieczności odbioru dokumentu zlecenia z placówki NZOZ Sana;
2) na czas epidemii COVID-19 Narodowy Fundusz Zdrowia umożliwił realizację zlecenia na wyroby medyczne na podstawie samego kodu zlecenia. Oznacza to, że lekarz może przekazać ́pacjentowi sam kod, na podstawie, którego świadczeniobiorca może zrealizować ́ zlecenie.

Jeżeli lekarz wystawia skierowanie w postaci elektronicznej, powinien on poinformować ́ pacjenta o możliwości otrzymania e-skierowania w ramach Internetowego Konta Pacjenta (IKP):
1) pacjent może uzyskać dostęp do e-skierowania za pośrednictwem Internetowego Konta
Pacjenta (IKP);
2) jeżeli pacjent w posiadanym IKP zaznaczył, że wyraża chęć ́ otrzymywania dodatkowych powiadomień́, będzie mógł on uzyskać ́ powiadomienie mailowe bądź ́ wiadomość ́ SMS informujące o wystawieniu skierowania. Powiadomienie zawiera kod dostępu, na podstawie
którego pacjent może zarejestrować ́ się ̨w wybranej placówce medycznej;
3) w przypadku, gdy pacjent nie wyraził chęci otrzymywania dodatkowych powiadomień́ w postaci elektronicznej, lekarz powinien przekazać ́ pacjentowi wydruk informacyjny, na podstawie którego świadczeniobiorca może uzyskać ́ określone świadczenia. Wydruk ten przekazywany jest również ̇ w sytuacji, gdy pacjent nie posiada IKP;
4) lekarz powinien poinformować ́ pacjenta o możliwości odbioru wydruku informacyjnego w siedzibie NZOZ Sana.
Uwaga: W okresie epidemii świadczeniobiorcy zostali do odwołania zwolnieni z obowiązku dostarczania oryginału skierowania w terminie 7 do 14 dni roboczych od dnia wpisu na listę ̨oczekujących. Świadczeniobiorca zobowiązany jest jednak do dostarczenia skierowania w dniu
udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej wykonywanego na podstawie tego skierowania. W przypadku Teleporad, przy braku możliwości dostarczenia oryginału skierowania, pacjent może przekazać ́ jego skan, zdjęcie bądź ́ przekazać ́ dane uwidocznione na tym skierowaniu.

Lekarz musi upewnić ́ się,̨ że pacjent zrozumiał udzielone porady i sugestie dotyczące leczenia, i podjąć ́ kroki, o ile to możliwe, w celu promowania ciągłości opieki. Lekarz powinien być ́ świadomy i szanować ́ szczególne trudności i niepewności pacjentów rozpoczynających korzystanie z Teleporad.

Lekarz musi upewnić ́ się,̨ że pacjent zrozumiał udzielone porady i sugestie dotyczące leczenia, i podjąć ́ kroki, o ile to możliwe, w celu promowania ciągłości opieki. Lekarz powinien być ́ świadomy i szanować szczególne trudności i niepewności pacjentów rozpoczynających korzystanie z Teleporad.

§ 9.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.09.2020 r.

Załączniki:
Załącznik Nr 1 do Regulaminu świadczenia Teleporad - 10 KROKÓW WIZYTY TELEMEDYCZNEJ (teleporady).

PRZYGOTUJ I ZWERYFIKUJ SPRZĘT I OPROGRAMOWANIE.
Do udzielania Teleporad wystarczy zwykły telefon lub/i komputer. Sprzęt używany do komunikacji nie musi być wyrobem medycznym. W przypadku rozwiązań́ cyfrowych pamiętaj o ochronie antywirusowej. Zawsze przed rozpoczęciem świadczeń́ w ramach Teleporady dokonaj weryfikacji działania sprzętu i oprogramowania.

ZADBAJ O POUFNOŚĆ ROZMOWY.
Rozmawiaj z pacjentem tylko w warunkach, które gwarantują,̨ że osoba postronna nie usłyszy konwersacji. Nie masz wpływu na to, gdzie jest pacjent, ale powinieneś ́ zasygnalizować ́ mu, że rozmowa dotyczyć ́ będzie stanu jego zdrowia, więc powinien zadbać o jej dyskrecję.

DOKONAJ WERYFIKACJI TOŻSAMOŚCI PACJENTA ORAZ USTAL MIEJSCE JEGO POBYTU I NUMER
TELEFONU, Z KTÓREGO DZWONI.
Poproś o podanie numeru PESEL i zweryfikuj jego poprawność z dokumentacją medyczną. Jeżeli pacjent przy osobistej wizycie zostawił swój telefon do kontaktu, zaleć mu, aby kontaktował się z tobą z tego numeru.
Ustal również miejsce, w którym pacjent aktualnie przebywa, aby w razie sytuacji zagrożenia życia możliwe było sprawne wezwanie pogotowia ratunkowego. Jeżeli nie znasz numeru telefonu pacjenta, poproś go o numer – dzięki temu nie utracisz z nim kontaktu w razie problemów technicznych z rozwiązaniem IT. Będziesz mógł do niego zadzwonić i kontynuować rozmowę. Jeżeli udzielasz świadczenia finansowanego ze środków publicznych, dodatkowo pamiętaj o obowiązku potwierdzenia prawa do świadczeń. W zależności od sytuacji, poproś pacjenta o przedstawienie dokumentu potwierdzającego to prawo. Pamiętaj, że możesz otrzymać od NFZ dokument potwierdzający prawo do świadczeń konkretnego pacjenta na podstawie numeru PESEL.

POINFORMUJ PACJENTA O CHARAKTERZE ŚWIADCZENIA.
Przed udzieleniem Teleporady upewnij się, czy pacjent cię słyszy. Przedstaw mu informacje o tym, w jakim zakresie jesteś w stanie mu pomóc, oraz o tym, jakie są ograniczenia związane z Teleporadą.
Poinstruuj go, że ma prawo udać się po osobistą poradę.

POSTĘPUJ PROFESJONALNIE I ODPOWIEDZIALNIE.
Teleporada stanowi udzielenie świadczenia zdrowotnego, za które ponosisz odpowiedzialność.
Przeprowadź z pacjentem pełny konieczny wywiad lekarski, sprawdź dostępną dokumentację, w tym wyniki badań diagnostycznych i poprzednie zalecenia, a następnie przekaż wyczerpującą informację medyczną. Nie lekceważ porady ze względu na jej formę. Twojemu rozmówcy przysługują wszystkie prawa pacjenta.
Zasady odpowiedzialności zawodowej, cywilnej i karnej za świadczenia w ramach Teleporady są takie same jak w przypadku innych świadczeń.

PRZYGOTUJ SIĘ NA NIESTANDARDOWE SYTUACJE.
Przygotuj procedury (lub zapoznaj się z istniejącymi) na wypadek niestandardowych sytuacji, takich jak agresywny pacjent czy pacjent wymagający natychmiastowej pomocy lekarskiej. Jeśli wystąpią takie okoliczności, nie rozłączaj się pochopnie, wezwij niezbędną pomoc i staraj się minimalizować ryzyko dla pacjenta.

WYSTAW POTRZEBNE PACJENTOWI DOKUMENTY.
W ramach Teleporady możesz wystawić receptę, zaświadczenie o niezdolności do pracy, skierowanie, zlecenie na wyroby medyczne. Jeśli możesz, dokumenty wystaw w postaci elektronicznej i wyślij pacjentowi. Udziel pacjentowi informacji, że ma dostęp do poszczególnych dokumentów za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP). W ramach IKP pacjent uzyska informacje o wystawionych receptach, skierowaniach i zaświadczeniach lekarskich (tzw. zwolnieniach chorobowych). W przypadku e-recepty po jej wystawieniu przedyktuj pacjentowi kod wymagany do realizacji recepty w aptece (nie każdy pacjent ma założone IKP).

UPEWNIJ SIĘ, CZY PACJENT CIĘ ZROZUMIAŁ.
Po zakończeniu Teleporady, zanim się rozłączysz, zapytaj go, czy na pewno wszystko poprawnie usłyszał i wszystko jest dla niego zrozumiałe.

PROWADŹ DOKUMENTACJĘ MEDYCZNĄ.
Teleporadę udokumentuj w ten sam sposób jak standardową poradę; dodatkowo odnotuj w dokumentacji medycznej, że było to świadczenie udzielone telefonicznie. Przepisy nie wymagają, aby nagrywać lub archiwizować taką poradę. Masz prawo to zrobić, ale na potrzeby prowadzenia dokumentacji medycznej wystarczająca jest notatka z Teleporady.

NIE LEKCEWAŻ PROBLEMÓW TECHNICZNYCH.
W ramach Teleporady przetwarzane są wrażliwe dane o stanie zdrowia pacjentów. Jeśli system nie działa poprawnie lub podejrzewasz, że padł ofiarą złośliwego oprogramowania, uzyskaj profesjonalne wsparcie IT. Jeżeli widzisz, że dane pacjentów są zagrożone, poinformuj niezwłocznie inspektora ochrony danych. Jeżeli w trakcie Teleporady wystąpią problemy techniczne z połączeniem i będą się powtarzać, skontaktuj się z działem technicznym swojego dostawcy oprogramowania telemedycznego.

Żródło: Uchwała NRL

Przychodnia Mokotów NZOZ SANA

Poznaj naszą przychodnię lekarską na Mokotowie.
Umów wizytę

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)